Services

 • Ganapathi Homa
 • Chandi Homa
 • Navagraha Shanti homa
 • Gayathri Homa
 • Swayamvara Parvathi Homa
 • Lakshmi Kubera Homa
 • Haridra Ganapathi Homa
 • Nakshatra Homam
 • Sudarshana Homa
 • Shata Chandi Homa
 • Santaana Gopalakrishna Homa
 • Mrurthunjaya Homa
 • Dhanvantari Homa / Wellness
 • Vaastu Shaanti / House warming ceremony
 • Aayushya Homa / Birthday Homas and Poojas
 • Shodasha Samskara (16 Samskara) – Wedding, Thread ceremony, Naming ceremony, Chaula (Mundana Samskara), Annaprashana etc
 • Vaahana Pooja / Car pooja
 • Satyanarayana Pooja
 • Maha Ganapathi Pooja
 • Sarpa shanty
 • Durga Namaskara
 • Swarna Gowri Vratha
 • Mahalakshmi Vratha / Pooja
 • Laxmi Pooja
 • New business Pooja
 • Rudrabhishek
 • Durga saptashati Paat
 • Hiranya Shraadha / Annual ceremony

Seva

©Copyright 2018. SRI SHIVA DURGA TEMPLE OF GEORGIA, ATLANTA